Ogólne warunki umowy uczestnictwa w konferencji „Horyzonty w Psychiatrii”

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 

1. Niniejsze Ogólne warunki umowy uczestnictwa w konferencji, zwane dalej „OWU”, określają warunki uczestnictwa w konferencji „Horyzonty w Psychiatrii”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 10 września 2022r. (zwanej dalej „Konferencją”). OWU określają w szczególności:

a. podstawowe zasady Uczestnictwa w Konferencji (§ 2),

b. procedurę rejestracji (§ 3),

c. kwestie dotyczące praw autorskich i innych praw (§ 4),

d. procedurę reklamacyjną (§ 5),

e. zasady i wyłączenia odpowiedzialności oraz prawo do odstąpienia od umowy (§ 6),

f. postanowienia dotyczące reklamy (§ 7),

g. zasady zmiany regulaminu (§ 9).

 

2. OWU są dostępne pod adresem www.horyzontywmedycynie/regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

3. Konferencja organizowana jest przez:

a. Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 682312, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5223094302 oraz numerem REGON 367606445,

b. Instytut Doskonalenia Klinicznego Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000682312, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 5213910562, REGON: 387369478,

zwane dalej łącznie „Organizatorem”.

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@horyzontywmedycynie.pl oraz pod numerem telefonu 792 850 530 .

5. Osoby uczestniczące w Konferencji zwane są dalej „Uczestnikami”.

6. Konferencja kierowana jest do lekarzy psychiatrów. Inne osoby nie mogą uczestniczyć w Konferencji jako uczestnicy. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest podanie numeru prawa wykonywania zawodu oraz danych umożliwiających weryfikację prawa wykonywania zawodu.

7. Konferencja nie jest w szczególności kierowana do konsumentów, tj. osób fizycznych, które chciałyby uczestniczyć w Konferencji w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2 Podstawowe zasady Uczestnictwa w Konferencji

1. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne.

2. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne. Poprzez rejestrację Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty opłaty w wysokości w sposób określony na stronie internetowej Konferencji www.horyzontywmedycynie.pl . W przypadku braku dokonania opłaty Organizator może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia dokonania rejestracji.

3. Część Uczestników może uczestniczyć w Konferencji na podstawie zaproszeń otrzymanych od sponsorów Konferencji. Osoby takie nie dokonują płatności z tytułu uczestnictwa w Konferencji.

4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegów.

5. Szczegółowy zakres świadczeń na rzecz Uczestników jest zamieszczony na stronie internetowej Konferencji www.horyzontywmedycynie.pl .

6. Umowa dotycząca uczestnictwa w Konferencji jest zawierana z chwilą dokonania rejestracji.

7. Uczestnik, dokonując rejestracji uczestnictwa w Konferencji, zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w  OWU.

8. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Konferencji w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością zawodową.

 

§ 3 Rejestracja

 

1.Uczestnik może uczestniczyć w Konferencji po dokonaniu rejestracji. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy dotyczącej uczestnictwa w Konferencji. Umowa zawierana jest do zakończenia Konferencji

2. Aby dokonać rejestracji Uczestnik powinien:

a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem www.horyzontywmedycynie.pl ,

b. podać dane w postaci: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu email, numeru telefonu, daty urodzenia, wykonywanej specjalizacji lekarskiej,

c. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności,

d. złożyć  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  OWU i o ich akceptacji.

3. Podczas rejestracji mogą być również zbierane inne dane i oświadczenia (w tym o przetwarzaniu danych dla celów marketingowych).

4. Dane określone w ust. 2 lit. b są niezbędne do świadczenia usługi przez Organizatora.

5. Uczestnik jest zobowiązany aktualizować dane, o których mowa w ust. 2 lit. b. Aktualizacja danych jest możliwa poprzez wiadomość email pod adresem kontakt@horyzontywmedycynie.pl.

 

§ 4  Prawa autorskie i inne prawa

 

1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do materiałów udostępnianych na Konferencji przysługują Organizatorowi lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2. Uczestnictwo w Konferencji nie wiąże się z przeniesieniem na Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, innych praw własności intelektualnej ani praw własności przemysłowej do materiałów dostępnych na Konferencji.

 

§ 5  Reklamacje

 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konferencją Uczestnik może poinformować Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@horyzontywmedycynie.pl lub w inny sposób na podane w OWU dane kontaktowe Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia OWU. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

4. Bieżące kwestie związane z przebiegiem Konferencji należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@horyzontywmedycynie.pl lub telefonicznie 792 850 530 . W miarę możliwości problemy będą rozwiązywane na bieżąco podczas trwania Konferencji.

 

§ 6 Odpowiedzialność i odstąpienie od umowy

 

1. Organizator dołoży starań, aby zapewnić organizację Konferencji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego sposób uczestnictwa w Konferencji będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Uczestnik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnego przebiegu Konferencji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za poprawność treści zamieszczonych na Konferencji, w tym w szczególności materiałów edukacyjnych. Organizator dokłada należytej staranności, aby materiały edukacyjne były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, poprzez zlecenie ich przygotowania osobom posiadającym odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

6. Organizator nie gwarantuje przydatności materiałów dostępnych na Konferencji do jakiegokolwiek zastosowania. Materiały te nie stanowią porady lekarskiej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Uczestników informacji udostępnianych na Konferencji.

8. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od otrzymania informacji o naruszeniu umowy. Jeśli odstąpienie nastąpi w czasie trwania lub po Konferencji, Organizator jest uprawniony do zatrzymania części opłat proporcjonalnie do czasu uczestnictwa Uczestnika w Konferencji.

9. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Organizatora, Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od otrzymania informacji o naruszeniu umowy. Jeśli odstąpienie nastąpi w czasie trwania lub po Konferencji, Organizator jest uprawniony do zatrzymania części opłat proporcjonalnie do czasu uczestnictwa Uczestnika w Konferencji.

10. W przypadku wprowadzenia przepisami prawa ograniczeń lub zakazów uniemożliwiających lub znacząco utrudniających organizację Konferencji:

a. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu Konferencji na termin nie późniejszy niż 1 miesiąc od utraty mocy obowiązującej przez te przepisy; Uczestnik może jednak w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia od umowy odstąpić; w przypadku Uczestnika samodzielnie opłacającego uczestnictwo w Konferencji (nie dotyczy osób, o których mowa w § 2 ust. 3 OWU) po odstąpieniu Organizator zwraca w terminie 14 dni całość dokonanych wpłat; jeśli odstąpienie nastąpi w czasie trwania Konferencji, Organizator jest uprawniony do zatrzymania części opłat proporcjonalnie do czasu trwania Konferencji.

b. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia ograniczeń; w przypadku Uczestnika samodzielnie opłacającego uczestnictwo w Konferencji (nie dotyczy osób, o których mowa w § 2 ust. 3 OWU) po odstąpieniu Organizator zwraca w terminie 14 dni całość dokonanych wpłat; jeśli odstąpienie nastąpi w czasie trwania Konferencji, Organizator jest uprawniony do zatrzymania części opłat proporcjonalnie do czasu trwania Konferencji.

 

§ 7 Reklama

 

1. Podczas i w związku z Konferencją Organizator, Sponsorzy i podmioty działające za ich zgodą lub na ich zlecenie mogą zamieszczać reklamy, w tym reklamy kierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. W celu zamieszczania takich reklam Organizator weryfikuje prawo wykonywania zawodu przez Uczestnika.​

2. Uczestnictwo w Konferencji nie ma wpływu na swobodę Uczestników wyboru metody leczenia.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 

1. Informacja o ochronie danych osobowych została zamieszczona w Polityce prywatności (www.horyzontywmedycynie.pl/politykaprywatnosci).

 

§ 9 Zmiany regulaminu

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej.​

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może wypowiedzieć umowę.